Các hình thức nộp phạt nguội và mức phạt nguội vi phạm giao thông

Thay vì quay trở lại nơi vi phạm để nộp phạt nguội, hiện nay chủ xe có thể nộp phạt nguội thông qua nhiều cách khác nhau.