Những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép kể từ năm 2025

Bên cạnh các trường hợp buộc phải xin phép thì vẫn có trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất mà không phải xin phép cơ quan có thẩm quyền từ ngày 01/01/2025. Đó là những trường hợp nào?

 

Bên cạnh các trường hợp buộc phải xin phép thì vẫn có trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất mà không phải xin phép cơ quan có thẩm quyền từ ngày 01/01/2025. Đó là những trường hợp nào?

1. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép từ 01/01/2025

Chuyển mục đích sử dụng đất là việc người sử dụng đất được thay đổi từ mục đích sử dụng đất này sang mục đích sử dụng đất khác theo quy định của Luật Đất đai 2024.Tại Khoản 11 Điều 3 và Khoản 1, 3 Điều 121 Luật Đất đai 2024 quy định việc chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc các trường hợp sau đây thì không phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép từ 01/01/2025

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép từ 01/01/2025

Trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc là đất ở hoặc đất phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng đất ổn định lâu dài phù hợp quy định của pháp luật đã chuyển sang sử dụng vào mục đích khác mà nay có nhu cầu chuyển lại thành đất ở và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

Năm 2024, diện tích chuyển mục đích sử dụng đất là bao nhiêu?

Hiện nay, dù là Luật đất đai 2013 hay Luật đất đai 2024 cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan thì cũng chưa có văn bản nào quy định về hạn mức, diện tích tối đa được chuyển mục đích sử dụng đất.

Tuy nhiên, việc hạn mức chuyển mục đích sử dụng vẫn cần phụ thuộc vào các căn cứ:

(1) Tùy thuộc vào nhu cầu của người muốn chuyển mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ thẩm tra hồ sơ, nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, xác minh thực địa và quy hoạch để xem có được chuyển hết đối với hạn mức đó không.

(2) Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được cơ quan có thẩm quyền quy định.

Như vậy, UBND cấp huyện sẽ là cơ quan xét và quyết định xem đất có được chuyển đổi mục đích sử dụng hay không cũng như là hạn mức, diện tích được chuyển là bao nhiêu.

Những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép từ 01/01/2025

Những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép từ 01/01/2025

Những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép từ 01/01/2025

Căn cứ khoản 1 và 2 Điều 121 Luật Đất đai 2024, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép bao gồm:

– Chuyển đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp;

– Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

– Chuyển các loại đất khác sang đất chăn nuôi tập trung khi thực hiện dự án chăn nuôi tập trung quy mô lớn;

– Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang loại đất phi nông nghiệp khác được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

– Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

– Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp;

– Chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ.

Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định trên thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.