Từ 2025: 7 trường hợp không được cấp Sổ đỏ, biết trước khi mua bán đất đai

Theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai vừa được Chính phủ ban hành, sẽ có 7 trường hợp không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 

7 trường hợp không được cấp Sổ đỏ từ 01/01/2025

Trường hợp không được cấp Sổ đỏ từ 01/01/2025

Trường hợp không được cấp Sổ đỏ từ 01/01/2025

Tới đây, khi Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực, sẽ có 07 trường hợp không được cấp Sổ đỏ được quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật Đất đai 2024 như sau:

(1) Đất nông nghiệp được sử dụng cho mục đích công ích;

(2) Đất được giao để quản lý thuộc các trường hợp quy định tại Điều 7 Luật Đất đai 2024 gồm:

– Các công trình công cộng và hành lang bảo vệ an toàn các công trình.

– Đất có mặt nước của sông và mặt nước chuyên dùng.

– Quỹ đất đã thu hồi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

– Đất để làm dự án đầu tư.

– Đất sử dụng vào mục đích công cộng được giao quản lý; đất chưa giao, chưa cho thuê tại các địa phương.

– Đất chưa sử dụng tại các đảo chưa giao cho các đơn vị hành chính quản lý.

– Đất được giao cho cộng đồng dân cư quản lý.

Tuy nhiên, các trường hợp đất được giao để sử dụng chung hoặc để quản lý thì vẫn được cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích đất sử dụng theo quyết định giao, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền.

(3) Đất thuê, thuê lại của người sử dụng đất.

Trường hợp thuê hoặc thuê lại đất của chủ đầu tư có kết cấu hạ tầng phù hợp với dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì vẫn được cấp Giấy chứng nhận.

(4) Đất nhận khoán

Lưu ý: Đất nhận khoán vẫn được công nhận quyền sử dụng đất nếu là đất sử dụng cho mục đích nông, lâm nghiệp có nguồn gốc là đất giao, giao khoán, khoán trắng, thuê đất, mượn của nông, lâm trường trước 01/02/2015 theo hình thức giao đất nhưng không thu tiền sử dụng với phần diện tích đang sử dụng và không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp cho cá nhân.
(theo điểm a khoản 2 Điều 181 Luật Đất đai 2024)

(5) Đất đã có quyết định thu hồi của cơ quan có thẩm quyền, trừ trường hợp đã quá 03 năm kể từ khi có quyết định thu hồi nhưng không thực hiện.

(6) Đất đang bị tranh chấp, kê biên hoặc đang bị áp dụng biện pháp khác để bảo đảm thi hành án hoặc quyền sử dụng đất đang bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định.

(7) Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh.

Một số trường hợp đất không có giấy tờ vẫn được cấp sổ đỏ 

Theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, có một số trường hợp đất không có giấy tờ vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, có một số trường hợp đất không có giấy tờ vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Các trường hợp này bao gồm:

– Đất đã sử dụng ổn định trước ngày 1 tháng 7 năm 2004:

Người sử dụng đất không có giấy tờ nhưng đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

– Đất được Nhà nước giao không đúng thẩm quyền:

Trước ngày 1 tháng 7 năm 2004, người sử dụng đất được Nhà nước giao đất không đúng thẩm quyền nhưng đã nộp tiền sử dụng đất và đất không có tranh chấp.

– Đất được cấp bởi Ủy ban nhân dân cấp xã:

Trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, người sử dụng đất được Ủy ban nhân dân cấp xã giao đất mà hiện không có tranh chấp.

– Đất khai hoang, phục hóa:

Người dân tự khai hoang, phục hóa đất nông nghiệp trước ngày 1 tháng 7 năm 2004, đã sử dụng đất ổn định và không có tranh chấp.

– Đất do thừa kế, tặng cho, chuyển nhượng:

Người nhận đất thừa kế, tặng cho hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay trước ngày 1 tháng 7 năm 2004 và đã sử dụng ổn định, không có tranh chấp.

– Đất được sử dụng theo bản án hoặc quyết định của tòa án:

Đất được tòa án quyết định giao cho người sử dụng nhưng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Đất không có giấy tờ nhưng đã được đăng ký quyền sử dụng:

Người sử dụng đất không có giấy tờ nhưng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký quyền sử dụng đất từ trước ngày 1 tháng 7 năm 2014.

Những trường hợp này cần phải đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất để được xem xét cấp sổ đỏ.